ALGEMENE VOORWAARDEN

Le et la CONTACT

These are the general terms and conditions of Crêpe Susette, established in Eindhoven—trading under the name le et la.

le-et-la.com
Adres: Annastraat 21
Postal code: 5616 PC
Locatie: Eindhoven
Email address: susette@le-et-la.com

KvK-nummer: 17245282
VAT identification number: NL001828473B60

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

- Respijtperiode: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
- Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
- Dag: kalenderdag;
- Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of handelaar in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
- Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
- Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
· Technique for distance communication: this means it can be used for concluding an agreement, without the consumer and the entrepreneur being together in the same room at the same time.

ARTIKEL 2 - ALGEMEEN/TOEPASBAARHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.2. Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

2.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden van derden niet door le et la erkend.

2.4. Le et la behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen.

ARTIKEL 3 - OVEREENKOMST

3.1. Een overeenkomst tussen le et la en een klant komt tot stand nadat uw bestelling is geplaatst en een orderbevestiging is verzonden en
ontvangen via het opgegeven e-mailadres.

3.2. Le et la is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt le et la dit mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

4.1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd genoeg zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruikmaakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de mogelijke leveringskosten;
- de manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke acties daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
- of de overeenkomst na de sluiting wordt gearchiveerd en, zo ja, op welke manier deze door de consument kan worden geraadpleegd;
- de manier waarop de consument, voordat de overeenkomst wordt gesloten, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en desgewenst corrigeren.

ARTIKEL 5 - AANBIEDINGEN

5.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

5.2. Aanbiedingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten.

5.3. Le et la heeft het recht om aanbiedingen te wijzigen of te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving.

5.4. Le et la kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

ARTIKEL 6 - PRIJZEN

6.1. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.2. Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief 21% btw. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

6.3. Le et la heeft te allen tijde het recht om haar prijzen te wijzigen. Eventuele prijswijzigingen worden niet doorgevoerd als u de bestelling al heeft afgerond.

6.4. Als de klant niet in Nederland is gevestigd, is de klant verantwoordelijk voor alle belastingen en heffingen die in dat land van toepassing zijn.

6.5. Gedurende de in de aanbieding vermelde geldigheidsperiode worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd,
met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.


ARTIKEL 7 - BETALING

7.1. De klant kan het verschuldigde bedrag betalen door middel van elektronische vooruitbetaling.

7.2. Bij niet-tijdige betaling is le et la gerechtigd de bestelling te annuleren en is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

7.3. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen zeven dagen na het ingaan van de bedenktermijn, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1. Alle door de ondernemer geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de consument aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de ondernemer heeft voldaan.

ARTIKEL 8 - LEVERING EN UITVOERING

8.1. De plaats van levering is het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

8.2. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

8.3. De op de website genoemde levertijden zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

8.4. Le et la streeft ernaar de op de website vermelde indicatieve levertijd na te leven.

8.5. Levering vindt pas plaats nadat het te betalen bedrag door le et la is ontvangen.

8.6. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

8.7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

8.8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

8.9. The risk of damage and loss of products rests with the entrepreneur up to the moment of delivery to the consumer or a representative previously designated and announced to the entrepreneur, unless otherwise expressly agreed.

8.10. Ondernemer is bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien
consument niet voldoet aan enige bepaling van de overeenkomst.

ARTIKEL 9 - HERROEPINGSRECHT

9.1. De klant heeft het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, mits:

- Le et la werden als eerste gecontacteerd.
- De producten zijn ongebruikt, onbeschadigd, ongeopend en in de originele verpakking.
- De klant is verantwoordelijk voor de verzendkosten en voor het risico van het pakket, en deze kosten en risico's worden hierbij door de klant geaccepteerd totdat le et la het pakket heeft ontvangen.

9.2. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 9.1 draagt le et la er zorg voor dat het aankoopbedrag binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending aan de klant wordt terugbetaald.

9.3. Le et la behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren indien het product niet in goede orde is ontvangen en heeft het recht om kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 10 - OVERMACHT

10.1. Le et la is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van het bedrijf behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van le et la alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3. Le et la behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Le et la gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

ARTIKEL 11 - GARANTIE

11.1. Voor alle le et la producten geldt de garantieperiode zoals bepaald door de fabrikant of importeur van het product.

11.2. Deze garantie geldt niet indien A) en zolang de afnemer jegens le et la in gebreke is; B) de afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken; C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

11.3. Een door de handelaar, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de handelaar kan doen gelden.

ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Onze producten worden verkocht voor privégebruik, niet voor wederverkoop. Le et la kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van onze producten. Als u producten gebruikt voor uw gezondheid of uw huid, raadpleeg dan eerst een arts. De informatie op onze site is uitsluitend informatief en is niet bedoeld als advies of gebruiksaanwijzing.

12.2. Le et la besteedt veel zorg aan de creatie van de website, maar dit garandeert niet dat de informatie actueel, correct en volledig is. Le et la behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk gewenst moment informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van direct of indirect gebruik van de site.

12.3. De website van le et la is bedoeld als informatiebron. Hij is met de grootste zorg en naar beste vermogen samengesteld uit verschillende betrouwbare en wetenschappelijke bronnen. De informatie op de website is geen vervanging voor het raadplegen van een arts of therapeut, diens diagnose of medische behandeling. Bij medische klachten kun je het beste het advies van een arts of therapeut inwinnen. Stop niet met het innemen van medicijnen op basis van de informatie op de website zonder het advies van uw arts. Le et la en haar bestuurders en medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit beslissingen die zijn gebaseerd op informatie die op deze website of door een van hun medewerkers is verstrekt.

12.4. Le et la verbindt zich ertoe de garanties zoals vermeld op de website naar best vermogen na te leven. Aan deze garanties kan geen enkele resultaatsverbintenis worden verbonden. De garanties kunnen in geen geval aanleiding geven tot het toekennen van schadevergoeding.

ARTIKEL 13 - KLACHTEN

13.1. De klant is verplicht de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan le et la) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van le et la. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering per e-mail te worden gemeld aan le et la. Het product moet in de originele verpakking en in nieuwstaat worden geretourneerd. Bij gebruik na constatering van het gebrek, beschadiging ontstaan na constatering van het gebrek, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van het gebrek vervalt dit recht op reclame en retour volledig.

13.2. De klant is verantwoordelijk voor de verzendkosten en voor het risico van het pakket totdat le et la het pakket heeft ontvangen.

13.3. Indien na onderzoek door le et la blijkt dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de klant recht op een vervangend artikel, indien dit nog beschikbaar is, of op terugbetaling van de waarde van het product.

ARTIKEL 14 - GEGEVENSBEHEER

14.1. Als u een bestelling plaatst bij le et la, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van le et la. Le et la houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacybeleid

14.2. Le et la respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

14.3. Le et la maakt soms gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze (of nadere) overeenkomst(en) zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, Nederland.

GA NAAR
BEZORGING
RETOURNEREN
PRIVACYBELEID